www.zaldev.nl

Zaldev.nl

Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

Gods zegen voor gelovigen

zwembad

De volgende zegeningen zullen de gelovigen ten deel vallen:

Mat.5:3-12

 • 3. Zalig zijn de armen van geest,
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 • 4 Zalig die treuren,
  want zij zullen vertroost worden,

 • 5. Zalig de zachtmoedigen,
  want zij zullen de aarde beërven.

 • 6. Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden.

 • 7. Zalig de barmhartigen,
  want hun zal barmhartigheid geschieden.

 • 8. Zalig de reinen van hart,
  want zij zullen God zien.

 • 9. Zalig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

 • 10. Zalig de vervolgden om de gerechtigheid wil,
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

 • 11. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

 • 12. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen;want alzo hebben zij de profeten vóór u vermoord.

Bovenstaande zegeningen alsmede alle overige zegeningen, afkomstig van de Here God, worden van kracht wanneer de gelovige zich laat dopen.


Doop van een vrouw in doopbasin

Met vreugde en blijdschap in haar hart, liet deze jonge vrouw zich dopen. Daarmee verzekerde ze haar toekomstige leven. Allen die gedoopt worden, op basis van geloof in de Here, voor die zorgt de Here Jezus Christus, dat ze niet verloren gaan, en dat ze vanaf de eerste nieuwe dag voort zullen leven op de vernieuwde aarde.


Het Evangelie is Kracht Gods

Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God om te behouden voor een ieder, die gelooft. Zowel Joden als niet Joden(heidenen) worden behouden door deze kracht, die door geloof werkt onder alle volken.


Voor deze behoudenis is geloof vereist, dat de Here God ons geschonken heeft.
Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard van geloof tot geloof, gelijk geschreven staat:

De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Rom.1 vers 16 en 17



Zo spreekt de HERE God:

"Vreest niet, want IK ben met U.
Zie niet angstig rond, want IK ben uw God.
IK sterk u, ook help IK u, ook ondersteun IK u met mijn heilrijke rechterhand.
Jes.41:10.


fototext

Hij is de Redder van u en van mij, indien wij uitgekozen worden door God Jahweh.

afbeelding vogel

Wees zo vrij als deze vogel. En lees het evangelie. Het is ook voor u.

Klik en leest op onderstaande websites voor meer info:



Back to Top

Groot is de naam des Heren

De bloeiende cocospalmboom aan de oever van een zoetwatertrens in Commewijn, Suriname.


cocospalmboom

Waterstromen

Zoals deze boom zo fris en groen groeit, en vol zit met kokosnoten, zo zal het gaan met een gerechtige mens die gelooft.
Zie, hoe schoon en trotsig deze boom groeit en vol met vruchten, die laat watertanden.
Dit is allemaal werk van de Here.

groene bomen aan waterbeek

Boom geplant aan waterstroom

Zie hoe fris en groen deze bomen zijn
De Here God geeft de volgende gelijkenis voor de mens.


1. Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
2. Maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.
3. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
al wat hij onderneemt, gelukt.
Psalm 1 vers 1-3

Aantekening

1. Deze zegen ontvangt de gelovige, die leeft in en door het geloof.
2. Met de wet worden voor deze tijd de Nieuw Testamentische wetten bedoeld.

Wat ziet een mens

Hoeveel dingen zijn er die wij niet zien(niet waarnemen met onze 5 zintuigen en evenveel zinnen)?
Antwoord: ONTELBAAR.
Ontelbare zaken, die wel bestaan, kunnen wij niet waarnemen.
De Here God, die alziende is, ziet alles. Er zijn goede dingen, maar ook zaken die de mens kwaad berokkenen.
De Here ziet alles en waarschuwt de mens hoe hij moet leven om veilig te zijn. God is onze veiligheid en Hij stelt ons dat gratis ter beschikking, omdat Hij ons lief heeft.
willen wij ons leven veilig leiden in de samenleving dan behoren wij rekening te houden met de adviezen, die Hij ons geeft.
Wij hebben HEM nodig, omdat wij het gevaarte van het kwade niet zien. Op deze website staan allerlei aanwijzingen door de Here God gegeven hoe wij moeten leven om veilig te blijven.


Gerechtigheid Gods

Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven, zowel Jood als niet Jood.

Allen hebben gezondigd

Want allen hebben gezondigden en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Zoenmiddel

Christus heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechvaardigheid te tonen, daar hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Rom.3:21 tot 25.

foto voorbede in de kerk
God heeft zijn Zoon niet naar de aarde gezonden om de mensen te veroordelen, maar om hen te behouden.
Joh.3:17

Back to Top