www.zaldev.nl

zaldev.nl/#De Genade

Zalig de Vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden

vorigevolgende
Home

De Genade

God schenkt genade aan alle mensen, zonder onderscheid, zonder enige verplichting dan zijn liefde uit te stralen.

Samenvatting

 • Genade is allerhoogste zegen van God,
 • Het is een gave van God door geloof voor behoudenis,
 • Alle mensen zijn onrein voor God en heeft genade nodig,
 • Het loon van genade is eeuwig leven,
 • Zonde brengt eeuwige dood voort,
 • Heb je naasten en jezelf lief,
 • Gerechtigheid van God wordt in geloof geopenbaard en ook in geloof gegeven.

Lees de volledige paragraaf

Genade is de allerhoogste zegen van God voor een ieder, die gelooft.
Genade komt van de allerhoogste God, Wiens naam is Jahweh en Hij schenkt het door geloof. Hij geeft ook op wat u en ik moeten geloven. Wij hoeven dus niets te gaan zoeken, want alles leren wij van Hem. Wat staat over genade geschreven in de bijbel, in het boek Efeziërs, hoofdstuk 2 vers 8 en 9?
Dat leest u hieronder

Want door genade zijt gij behouden door geloof, en dat is niet uit uzelf:
het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Ef.2 vers 8 en 9

Lees de uitleg van deze tekst

Belangrijke woorden in deze tekst zijn:
 1. Genade
 2. Behoudenis
 3. Geloof
 4. Niet uit uzelf
 5. Het is een gave van God
 6. Opdat niemand roeme

Genade:

Genade is vrijspraak van straf voor de fouten van een mens gedurende zijn leven.(alle fouten, zowel kleine als grote).

 • Dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van eeuwig leven,

 • voor het verkrijgen van toegang tot het nieuwe Rijk,

 • voor het verkrijgen van nieuw lichaam, dat identiek is dat van de Here,

 • en levend gemaakt te worden in het nieuwe lichaam.

Genade geeft ieder mens, hij of zij, een geschenk dat hij niet verdiend heeft

Behoudenis(behouden worden):

Behoudenis is redding en verlossing, waarbij alle straf wordt kwijtgescholden. Strafblad wordt vernietigd. En de persoon krijgt status van alsof hij nooit gezondigd zou hebben.
De persoon wordt heilig voor God en de engelen en voor de medemens. Hierdoor krijgt hij toegang tot het Koninkrijk van God.


Geloof:

Geloof komt van God. Hij geeft ons de woorden die wij, alle mensen, moeten geloven. Het is het woord van God dat Hij vraagt te geloven. Hij heeft deze woorden van tevoren al bekendgemaakt. Het is nu alom bekend. Wie gelooft wat de Here God geeft te geloven, die ontvangt genade.

  Er is geen behoudenis:
 • uit eigen woorden,
 • uit woorden van andere mensen,
 • uit werken of goede werken.

 • Doch geloof brengt behoudenis door genade over het leven van de gelovige mensen.
  Kortom: Wie gelooft, wordt behouden.

  Niet uit uzelf:

  Zoals al eerder geschreven: Er is geen behoudenis uit eigen werken, uit goede werken, door naastenliefde, door vasten, door offers te brengen, door geen vlees en/of vis te eten.
  Deze dingen moeten de mensen altijd doen. En ze deden dat ook in een tijdperk toen ze heilig leefden met God en dagelijks contact hadden met Hem. God sprak in die tijd tot de mens van aangezicht tot aangezicht.
  God is wel blij met de goede werken, want dan leeft u zoals Hij het u beschikt heeft.
  Maar goede werken vernietigen het oordeel over u niet. Niemand kan uit zichzelf behouden of door goede werken.
  Doch behoudenis wordt door God geschonken aan wie gelooft.

  Het is een gave van God:

  God geeft de woorden van geloof. Hij geeft op wat u moet geloven. Hij heeft de woorden tevoren bekendgemaakt. En, indien u dat gelooft, komt er vrijspraak.
  Hierbij worden alle verkeerde daden, en uw werken die God irriteren, vergeven en kwijt gescholden.

  Opdat niemand roeme:

  Daar zowel de woorden van geloof alsmede de genade door de Here God worden geschonken, kan de mens niet roemen, dat hij zijn behouden zelf bewerkt heeft. Hij moet juist God alle eer geven voor zijn behoudenis.
  Met de genade begint het nieuwe leven van de mens. Genade vernieuwt de mens innerlijk. Uiterlijk blijft de mens onveranderd. Doch in zijn handelingen en daden zullen de vernieuwingen zichtbaar worden. De nieuwe mens zal in de toekomst hier op de aarde leven in het vernieuwde Koninkrijk van de Here Jezus Christus, maar dan leeft hij in een nieuw verheerlijkt lichaam. Het oude lichaam heeft hij dan afgedaan. Lees hier
  . Door de genade krijgt de nieuwe mens automatisch het recht in het vernieuwde Koninkrijk te wonen. Vandaar dat God wil, dat de nieuwe mens, thans op aarde zijnde, leert Hem te gehoorzamen, zijn hoofd voor Hem te buigen en Hem eer te geven, zodat hij alvast weet hoe hij met God moet omgaan wanneer hij opgenomen wordt in zijn veilige bewaarplaats en daarna naar de aarde wordt gezonden. Wij mogen nimmer vergeten, dat God ons tot zijn eer geschapen heeft.
  In het nieuwe Koninkrijk is God de enige Autoriteit die eer zal krijgen van iedereen.
  En alle mensen zullen elkaar gelijk zijn en elkaar liefhebben met de Goddelijke liefde. De Hemelse Vader maakt geen verschil in beloningen. Iedereen zal gelijkelijk beloond worden.


  Back to Top

Waarom heeft een mens genade nodig?

Een mens is onrein voor het aangezicht van God en kan daarom nimmer wonen in het komende Rijk. Hij moet heilig gemaakt worden en dat geschiedt door genade.

Er staat in de bijbel geschreven:

"Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit Gods(zijn) genade, door de verlossing in Christus Jezus. Rom.3 vers 23 en 24

Deze tekst is duidelijk. De mens moet rechtvaardig gemaakt worden. Dit geschiedt door de genade. Dus genade is uitermate belangrijk voor de mens. Genade is een groot goed voor een mens. Genade is de allerhoogste zegen die God geeft na de geboorte. Geboorte staat op de eerste plaats. Hij Creëert u als mens en geeft u verstand, opdat u kunt kiezen voor genade, nadat u zich vernedert hebt voor God door te geloven op zijn woord van genade.
Genade is persoonlijke gave van God. Niemand kan voor ander ontvangen. God geeft genade persoonlijk. Geen mens op de aarde kan genade schenken. God is de enige Autoriteit die dit kan doen. Er is geen leven zonder genade.
Er is geen eeuwig leven zonder genade.


Naasten liefde en liefde voor zichzelf

Er staat in de bijbel:


Hebt uw naasten lief gelijk uzelf.

Dit is een opdracht, een gebod van God. We moeten onze naasten liefhebben. Maar dat is niet alles. We moeten onszelf ook liefhebben.
Alleen maar onze naasten lief te hebben, doen we voor onszelf niets. Door onze naasten lief te hebben, moeten we proberen hen ook te verbinden met de genade. Want genade is de allerhoogste liefde, die je aan je naasten kunt bewijzen.
Maar God zegt, u moet uzelf ook liefhebben. Hiermee draagt Hij ons op om ook zijn genade te accepteren. Want dat is de allerhooste liefde die u aan uzelf kunt bewijzen. Dus we moeten begrijpen, dat genade van God is verschenen voor mijn naasten en ook voor mij. Wanneer Gods genade op ons is, kunnen we onze naasten beter behagen.


Accepteren wij genade van God, dan ontvangen wij eeuwig leven.

Wij weten dat het lichaam waarin wij thans leven uit aarde is gecreëerd en het tot de aarde zal wederkeren. Dus wij kunnen in dit lichaam beperkt aantal jaren leven. We hebben andere lichaam nodig om eeuwig te leven. Dit houdt in, dat we een ander lichaam zullen moeten krijgen voor het eeuwige leven. Daarvoor moeten wij allereerst genade ontvangen.
Daarna geeft de Here God ons een nieuw lichaam.
We ontvangen een ander lichaam en worden in dat lichaam levend gemaakt.
En dit geschiedt door de Heilige Geest.


Maar thans vrijgemaakt van de zonde, en in dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde uw eeuwig leven.
Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwig leven in Christus Jezus, onze Heer.Rom.6 vers 22 en 23


Genade maakt de mens heilig en geeft eeuwig leven.

Genade is de allerhoogste zegen die een mens van God ontvangt bij zijn/haar doop.

Gerechtigheid van God wordt in het geloof geopenbaard en wordt geschonken aan wie geloven.

Blijf daarom niet achter, vrienden:
 1. Gerechtigheid is gratis,
 2. Geloof is gratis,
 3. Verzoening met God is gratis,
 4. Uw onderdompeling is gratis,

Wees vrijmoedig, en accepteer het vandaag.


Johannes 11 vers 25,26

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

De verheffing in Christus

Gij zijt:
 • Een uitverkoren geslacht,
 • Een koninklijke priesterschap,
 • Een heilige natie,
 • Een volk, God ten eigendom.

Deze positie verkrijgt u van de Here God, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. De gelovige in Christus, die zich laat dopen verkrijgt deze functies meteen op de aarde. Voor de goede functionering in die functies, moet hij zijn nieuwe geest in de gelegenheid stellen zich te ontwikkelen in de gerechtigheid van God.

Back to Top < /div>